• Тадбирлар
  • Академик Қори-Ниёзий таваллудининг 125 йиллигига бағишланган конференсия 2022 йил 16 августда бўлиб ўтади

Академик Қори-Ниёзий таваллудининг 125 йиллигига бағишланган конференсия 2022 йил 16 августда бўлиб ўтади

АХБОРОТ ХАТИ

2022 йил 16 август куни Т.Н.Кори Ниёзий номидаги Узбекистон педагогика фанлари илмий тадкикот институтида респуб.мика илм-маърифат тараккиётига муносиб хисса кушган илгор ислохатчи олим  Т.Н.Кори Ниёзий таваллудининг         125 йиллигига багишланган“Тошмухаммад Ниёз угли Кори Ниёзий — илм— маърифат даргаси” мавзусидаги илмий-амалий анжуман булиб утади.

Анжуман  куйидаги йуналиишларда иш олииб боради:

йуналиш: Т.Н.Кори Ниёзий мактаб        маориф сохасидаги ислохатларнинг  асосчиси.

йунал иш: Т.Н.Дори Ниёзийнинг             математика             укитиш    методикасини ривожлантиришга кушган хиссаси.

йуналиш: Т Н.Кори Ниёзий яшаг ан даврда Узбекистонда илм-маьрифа г ва ижтимоий-маданий тараккиётнинг  узига xoc жихатлари.

йунилиш: Математика             фанини    укитишнинг             замонавий               ycyллари ва технологиялари.

йуналиш: Педагогика фанининг тараккиётида таълим олувчиларни глобал фикрлашга ургатиш стратегиялари.

Илмий-амалий анжуман материаллари  туплам холатида чоп этилиши режалаштирилган.

Анжуманн инг рас ний mили: узбек,рус ва инглиз тиллари .

Маъруза тезислари матнларини тайёрлаш буйича талаблар:

Матнлар Microsoft Word матн мухаррири ёрдамида, Times New Roman шрифтида, 14 улчамда, A4 формат когозда, 1.5 интервалда, юкори вапастдан 2 см. унгдан 1,5 ва чапдан 3 см колдирилган холда тайёрланиши лозим.

Тезис матни сарлавхасининг уст кисмида муаллиф(лар)нинг исми, шарифи ва фамилияси, илмий даражаси, иш жойи курсатилиши шарт. Улардан сунг бир интервал ташлаб асосий матн келтирилади.

Тезислар хажми A4 форматда 3 сахифадан кам булмаган ва 5 сахифадан ошмаган холда электрон вариантда 2022 йилнинг  6 августгача тахрирдан чикарилиб, тегишли йуналиш курсатилиб юкоридаги талаблар даражасида  ташкилий кумитага егказилиши лозим.

Тезислар илмий савияси буйича ташкилий кумита томонидан танлаб олинади. Анжуманнинг ташкилий материалларини туплаш, тахрир кили шва чоп этиш г г ирииі учун xap бир сахифаси учун 30 000 сум микдорида бадал пули туланади. Куйидаги  талабларга жавоб бермайдиган маколалар тупламга киритилмайди.

Анжуманнинг утказилнш жойн ва манзили: 100736, Тошкент ш ., Чилонзор тумани, Фуркат кучаси, 174, Т.Н.К,ори Ниёзий номидаги Узбекистон Педагогика  фанлари илмий тадкикот институти.

Масъуллар: “Aniq fanlar va raqamli ta’lim texnologiyalari” булим мудири педагогика фанлари доктори (DSc). к.и.х. А.Х.Махмудов;

Илмий педагогик кадрлар тайёрлаш булими мудири педагогика фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) М.Умаралиева.

Телеграмм: А.Х.Махмудов 94 642-81-03; М.Умарюіиева 97-427-26-67

 

Ташкилий қўмитаси

27.07.2022

Фотографии

Марказнинг низом бўйича фаолияти ҳақида

Журналлар, китоблар, ўқув қўлланмалари ва филмлар

Янгиликларга обуна бўлиш

Марказ фаолияти, уангиликлар ва тадбирлар ҳақида биринчи бўлиб билиш!